Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2013

jiffa
16:58
Reposted fromgruetze gruetze viaryba ryba

July 26 2013

jiffa
14:20
Reposted fromryba ryba

July 15 2013

jiffa
23:02
Jak samotnym dzieckiem trzeba być, żeby pokochać potwory spod łóżka?
— przemyślenia
Reposted fromkashi kashi viamakemesmilejo makemesmilejo
jiffa
22:49
jiffa
22:00
8109 79fe
Reposted fromblackenedsky blackenedsky
jiffa
21:48
jiffa
21:47
jiffa
21:45
0390 b07e 500
Reposted fromscorpix scorpix viablackenedsky blackenedsky
jiffa
21:43

świergotków jest mniej niż sikor

wróbli jest więcej niż szczygłów

ale najwięcej na świecie

jest skurwysynów

— Damian Kowal - Andrzej Bursa
Reposted fromidzsobie idzsobie viablackenedsky blackenedsky
jiffa
21:42
jiffa
21:40
21:34
7036 7261
Reposted fromvesania vesania viablackenedsky blackenedsky
jiffa
21:32
5056 b352 500
Reposted fromoohwow oohwow viablackenedsky blackenedsky
jiffa
21:32
2658 d80b
Reposted fromblackenedsky blackenedsky

June 30 2013

jiffa
17:51
3486 9722
Reposted fromdrugs drugs
jiffa
17:48
9517 c243
my eyes
Reposted fromdelima delima viadrugs drugs

June 26 2013

jiffa
20:08
jiffa
20:08
0588 3a2a 500
jiffa
20:07
0424 5172
Reposted fromSzczurek Szczurek vianieprzytomny nieprzytomny
jiffa
20:04
1599 e92c 500
Reposted fromgamiks gamiks vianieprzytomny nieprzytomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl